முருகன் திருப்புகழ் பாடல்கள்

 

கணபதி பாடல்கள்

 

கைத்தல நிறைகனி

பக்கரை விசித்ரமணி

உம்பர் தரு

நினது திருவடி

முத்தைத்தரு  

 

கந்தர் பாடல்கள்

கந்தர் அநுபூதி

 

அகரமுமாக

அரி மருகோனே

உனைத் தினம்

துள்ளு மதவேள்

நிலையாப் பொருளை

விந்ததில் ஊறி

பாதி மதிநதி

தண்டை அணி

சரண கமலாலயத்தில்

WiFi NETWORK: MSVBNET GUEST

WiFi Password: NO PASSWORD